Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na szkolenia zawodowe w projekcie „Start w dorosłość” (17.05.2018)
czwartek, 17 maja 2018 21:38

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi szkoleń zawodowych na potrzeby projektu pn. „Start w dorosłość” nr projektu RPDS.09.01.02-02-0007/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja — ZIT WROF, Zamawiający informuje iż, w wyniku przeprowadzonej oceny wybrano oferty, które spełniły wymogi udziału w postępowaniu oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów w poszczególnych częściach postępowania. Oferty spełniają w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego.

W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone następującym Wykonawcom:

nr części zapytania ofertowego

Oferent

kryterium

cena oferty brutto

liczba punktów

Część I

GoWork.pl Andrzej Kosieradzki
ul. Starowiejska 172
08-110 Siedlce

8.150,00 zł

100

Część III

GoWork.pl Andrzej Kosieradzki
ul. Starowiejska 172
08-110 Siedlce

7.368,00 zł

100

Część IV

GoWork.pl Andrzej Kosieradzki
ul. Starowiejska 172
08-110 Siedlce

10.138,00 zł

100

Część V

Quali - szkolenia i doradztwo Beata Krzyś, pl. Wolności 11/101, 50-071 Wrocław

7.530,00 zł

100

Część VI

GoWork.pl Andrzej Kosieradzki
ul. Starowiejska 172
08-110 Siedlce

8.800,00 zł

100

Część VIII

Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy
ul. Bierutowska 1a
51-317 Wrocław

3.250,00 zł

100

Część XIV

Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy
ul. Bierutowska 1a
51-317 Wrocław

6.500,00 zł

100

Część XV

Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy
ul. Bierutowska 1a
51-317 Wrocław

6.350,00 zł

100

Część XVI

Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy
ul. Bierutowska 1a
51-317 Wrocław

6.450,00 zł

100

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->