Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o zebraniu Członków Koła Wrocławskiego TPBA (11.05.2013)
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
piątek, 26 kwietnia 2013 17:30

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714Szanowni Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Koła Wrocławskiego serdecznie zaprasza na Zebranie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 11 maja 2013 (sobota) w Schronisku dla Mężczyzn na ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Początek zebrania godz. 9:00. Zebranie rozpocznie się Mszą świętą. Dołączamy całoroczne sprawozdanie z działalności Koła za 2012 rok oraz bilans i rachunek zysków i strat. Proszę zapoznać się z treścią tych dokumentów, aby nie było konieczności pełnej ich prezentacji w trakcie zebrania. Ponad to w trakcie zebrania przekazane zostaną każdemu uczestnikowi następujące dokumenty: wykaz kosztów działalności Koła w 2012r. w rozbiciu na poszczególne placówki, a także plan pracy i preliminarz wydatków w 2013r. Proszę uczynić zebranie okazją do opłacenia składek członkowskich.

Proponowany porządek Zebrania:

1. Msza św. w kaplicy schroniska
2. Otwarcie oficjalnej części zebrania – Prezes Koła;

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków;
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Skrutacyjną;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Sprawozdanie Zarządu z merytorycznej działalności Koła w 2012 r.;
7. Sprawozdanie finansowe za 2012 r.;
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2012 r.;
9. Dyskusja nad sprawozdaniami;
10. Głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za 2012 r. oraz uchwałą o przeksięgowaniu wyniku finansowego za 2012 r w koszty 2013 r.;
11. Przedstawienie planu pracy Koła w 2013r.;
12. Przedstawienie preliminarza wydatków Koła na 2013 r.;
13. Wolne wnioski i propozycje uchwał;
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków;
15. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami;
16. Zakończenie zebrania (przewidywana godzina zakończenia - 14.00
)

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Aleksander Pindral - prezes Kola Wroclawskiego TPBA

Wrocław, 7 grudnia 2012 r.
Szanowny Pan/Pani
Zarząd Wrocławskiego Koła serdecznie zaprasza na Zebranie
Członków Koła, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012r. w Schronisku dla
Mężczyzn, ul. Bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Początek zebrania godz. 17.00.
Zebranie będzie jednocześnie okazją do złożenia sobie świątecznych życzeń
i podzielenia się opłatkiem.
Proponowany porządek zebrania:
1. Przywitanie uczestników i otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania i powołanie protokolanta
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania przez przewodniczącego
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Wystąpienie Prezesa na temat najważniejszych wydarzeń w Kole
Wrocławskim w 2012r. oraz przewidywanych działań w 2013r.
6. Przedstawienie sytuacji finansowej Koła na dzień 30.11.2012r. - koszty
i wpływy
7. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja i wolne wnioski
9. Głosowanie nad propozycjami wniosków i uchwał
10. Zakończenie obrad ( ok. godz. 18.30 ).
Z alberryńskim pozdrowieniem ZKo^a Wrocławskiego
flMll
nder Pindral
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->