Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Rozpoczęcie prac nad Informatycznym Systemem Obsługi Placówek — BratAlbert.info
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
piątek, 14 lutego 2014 14:19

Informatyczny System Obsługi Placówek dla Osób Bezdomnych - BratAlbert.infoW naszym Kole Wrocławskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta trwają prace nad nową, specjalistyczną aplikacją bazodanową na potrzeby naszej organizacji i jej beneficjentów: Informatyczny System Obsługi Placówek dla Osób Bezdomnych — BratAlbert.info. W chwili obecnej trwa przygotowanie wersji testowej programu. Prezentujemy ogólne założenia projektu…

 

PROJEKT
Informatycznego Systemu Obsługi Placówek dla Osób Bezdomnych
BratAlbert.info

Opis projektu dostępny w Internecie: www.BratAlbert.info

1.      Krótka charakterystyka projektu

Stworzenie aplikacji informatycznej pod nazwą Informatyczny System Obsługi Placówek dla Osób Bezdomnych BratAlbert.info wspomagającego zarządzanie ośrodkami schronienia dla osób bezdomnych prowadzonymi przez Koło Wrocławskie TPBA, w tym szczególnie ewidencję podopiecznych rejestrowanych w placówkach.

2.      Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania projektu, ich przyczyn oraz skutków

Osoby bezdomne szukające na terenie Gminy Wrocław schronienia i pomocy w dużej liczbie trafiają m.in. do ośrodków prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA. Przyjmowani są w różnym stanie zdrowotnym, z różnym statusem materialnym, rodzinnym itp., z różną historia życia, przeżytych kryzysów, ciążących problemów itp. Opracowanie dogłębnej diagnozy na potrzeby wdrożenia planu pomocy wymaga zebrania i zgromadzenia w sposób gwarantujący dostępność, funkcjonalność i bezpieczeństwo bardzo wielu danych o przyjmowanych osobach.

W związku z koniecznością rozliczania finansowego zadań przyjmowanych przez Koło Wrocławskie TPBA do realizacji, również  istnieje potrzeba dokładnej ewidencji wielu wskaźników ilościowych i jakościowych przemawiających za osiągnięciem zakładanych celów i uzyskaniem rezultatów.

Osobną problematykę stanowi sprawozdawczość ciążąca na Kole Wrocławskim TPBA jako organizacji pożytku publicznego, wymagająca generowania bardzo wielu danych w zestawieniach rocznych.

3.      Opis grup adresatów projektu

W sposób bezpośredni adresatami projektu są osoby bezdomne będące podopiecznymi Koła Wrocławskiego. Wykonanie systemu informatycznego usprawni pracę personelu bezpośrednio obsługującego podopiecznych ośrodków oraz Zarządu Koła Wrocławskiego TPBA.

4.      Zakładane cele realizacji projektu oraz sposób ich realizacji

Stworzenie i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Placówek dla Osób Bezdomnych BratAlbert.info, który pozwoli na bieżący przegląd, dopisywanie i kontrolowanie podstawowych informacji o podopiecznych wszystkich ośrodków Koła Wrocławskiego TPBA, ujmowanie danych w zestawienia i statystyki, ochronę danych osobowych wszystkich osób objętych systemem.

5.      Miejsce realizacji projektu

Siedziba Koła Wrocławskiego TPBA, placówki Koła.

6.      Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji projektu

1)  przygotowanie koncepcji funkcjonalnej oraz infrastruktury dla Informatycznego Systemu Obsługi Placówek dla Osób Bezdomnych BratAlbert.info;

2)  projektowanie aplikacji Systemu, implementacja zaprojektowanego algorytmu aplikacji, testy funkcjonalne i akceptacyjne;

3)  wdrożenie Systemu, transfer danych z użytkowanego dotychczas rozwiązania, obróbka danych, testy poprawności przeniesienia danych, dokumentacja użytkowa.

7.      Harmonogram

Projekt realizowany w okresie od 01.03.2014 do 31.07.2014

Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu

Terminy realizacji poszczególnych działań

1)     przygotowanie koncepcji funkcjonalnej oraz infrastruktury dla Informatycznego Systemu Obsługi Placówek dla Osób Bezdomnych BratAlbert.info;

zrealizowane przed 01.03.2014

2)     projektowanie aplikacji Systemu, implementacja zaprojektowanego algorytmu aplikacji, testy funkcjonalne i akceptacyjne;

rozpoczęcie 01.03.2014
zakończenie 30.05.2014

3)     wdrożenie Systemu, transfer danych z użytkowanego dotychczas rozwiązania, obróbka danych, testy poprawności przeniesienia danych, dokumentacja użytkowa.

rozpoczęcie 31.05.2014
zakończenie 31.07.2014

8.      Zakładane rezultaty realizacji projektu

Rezultatem wykonania projektu będzie zbudowanie aplikacji bazodanowej pn. Informatyczny System Obsługi Placówek dla Osób Bezdomnych BratAlbert.info, z przeznaczeniem do użytku w Kole Wrocławskim TPBA, stanowiącej w pełni własność Koła Wrocławskiego TPBA, zapewniającej realizację celów opisanych w punkcie 6, z możliwością jej dalszego rozwijania, przebudowywania i skalowania. Realizacja projektu umożliwi wygodniejszą obsługę placówek dla osób bezdomnych prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, zwiększy operatywność pracowników oddając do ich dyspozycji usprawnione narzędzie ewidencji, znacząco poprawi kontrolę i sprawozdawczość placówek, złagodzi w sposób istotny  trudności związane z rozliczaniem pobytów osób bezdomnych.

9.      Uzasadnienie przyjętego sposobu realizacji projektu

W związku z wysokospecjalistyczną usługą budowy aplikacji bazodanowej wymagana jest zaawansowana wiedza informatyczna wykonawców. Pracownicy Koła Wrocławskiego TPBA takich kwalifikacji nie posiadają, dlatego istnieje konieczność zamówienia usługi na zewnątrz. Jednocześnie nasze wieloletnie doświadczenia w tej dziedzinie wskazują, że samodzielne dostosowywanie i konfigurowanie ogólnodostępnych narzędzi informatycznych jest niewystarczające ze względu na specyfikę obsługi placówek dla osób bezdomnych, jakiej wymagają nasze potrzeby. Merytorycznym koordynatorem wdrożeń jest pracownik zatrudniony w Kole Wrocławskim TPBA na stanowisku informatyka, posiadający wiedzę zarówno z dziedziny baz danych, jak i obejmującą specyfikę gromadzenia i przetwarzania informacji o osobach bezdomnych.

Przez wszystkie lata prowadzenia działalności Koło Wrocławskie TPBA prowadziło i prowadzi papierową bazę danych, która jest zbiorem informacji o podopiecznych przyjmowanych do placówek oraz zbiorem informacji, które pozwalają opisać ilościowo i jakościowo wymiar wykonywanej pracy. To nasze doświadczenie w powiązaniu z informatyczną wiedzą z zakresu technologii baz danych daje możliwość wypracowania funkcjonalnego narzędzia do gromadzenia niezbędnych informacji związanych z prowadzoną działalnością, pozwalającego w każdym czasie wygenerować dane charakteryzujące dany wymiar prowadzonej działalności. Bez naszej wiedzy w tej specyficznej materii nie jest możliwe zbudowanie takiego spersonalizowanego narzędzia.

10.   Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu

1)  informatycy — dotychczasowi wolontariusze (2 osoby);

2)  merytoryczny koordynator wdrożeń — informatyk zatrudniony w Kole Wrocławskim               (1 osoba);

3)  księgowa — zatrudniona w Kole Wrocławskim TPBA (1 osoba).

11.   Zasoby rzeczowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu

Pracownia Komputerowa im. Jacka Jureczko przy Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu przy ul. bp. Bogedaina 5.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->