Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2005
Autorstwo / redakcja: Zarząd Koła Wrocławskiego TPBA   
piątek, 26 maja 2006 14:27

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
za rok 2005
z działalności Wrocławskiego Koła
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

WŁADZE STATUTOWE KOŁA

Zarząd Koła rozpoczął pracę w 2005 roku w składzie:
Magdalena Jezierska – Prezes
Aleksander Pindral – Wiceprezes
Arkadiusz Bednarzak – Skarbnik
Lidia Curyło – Sekretarz
Ks. Mariusz Bendyk – Członek
Jolanta Kamińska – Członek
Barbara Tomkiewicz – Członek

W ciągu roku rezygnację z udziału w pracach Zarządu złożyli ks. Mariusz Bendyk i Lidia Curyło. Na ich decyzji zaważyły sprawy osobiste.

W 2005 roku odbyły się 2 Zebrania Koła. Uczestniczyło w nich kolejno 49 i 29 członków. Zarząd Koła odbył 26 posiedzeń. Podjęte zostały 22 uchwały.

Komisja Rewizyjna w 2005r. pracowała w pełnym składzie, tj.:
Marcin Różański – Przewodniczący
Eugeniusz Danielewicz – Członek
Irena Reczkowska – Członek
Krystyna Gryszko – Członek

Komisja przeprowadziła w ciągu roku cztery kontrole. Wydała szereg zaleceń, które zostały w całości wypełnione. Do najważniejszych należały:

 1. Regulacja wynagrodzeń pod kątem równego traktowania kobiet i mężczyzn, posiadanych kwalifikacji i dodatków za pełnione funkcje;

 2. Uzupełnienie dokumentacji pracowniczej;

 3. Aktualizacja liczby członków Koła.

ZATRUDNIENIE, CZŁONKOSTWO i WOLONTARIAT W KOLE WROCŁAWSKIM.

Do Koła Wrocławskiego należało 144 członków zwyczajnych i 19 wspierających. Duża część członków Koła nie przejawiała aktywności w pracach Koła. Zaangażowanie w prace Koła wykazywało ok. 40 członków – głównie z grona pracowników.

Koło zatrudniało na umowę o pracę 43 pracowników, na umowę zlecenie 5. Zatrudnieni to:

 • 1 lekarz psychiatra
 • 3 psychologów
 • 1 terapeuta d/s uzależnień
 • 30 osób kadry opiekuńczej: 12 osób z wykształceniem wyższym, 3 osoby z licencjatem, 9 osób z ukończoną szkołą policealną, 6 osób z wykształceniem średnim. Z tego grona 16 osób posiadało wykształcenie kierunkowe (pedagogika, socjologia, resocjalizacja, służby społeczne). Większość kadry opiekuńczej charakteryzowała się wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami bezdomnymi.
 • 4 pracowników administracji
 • 1 informatyk
 • 2 kierowców
 • 3 kucharzy
 • 12 pracowników gospodarczych (9 w ramach robót publicznych na etatach z PUP)
 • 2 osoby w ramach zastępczej służby wojskowej (pomocnik kucharza i pracownik gospodarczy)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w Szczodrem GOPS) zapewniał w placówkach stałe dyżury pracowników socjalnych, którzy w uzasadnionych przypadkach wnioskowali o zasiłki socjalne, orzeczenie stopnia niepełnosprawności, przyznanie miejsca w domu Pomocy Społecznej, itp.;

Wolontariat odbywało w okresie sprawozdawczym 6 osób: 1 lekarz internista, 1 psycholog, 2 wolontariuszki z Jezuickiego Wolontariatu Europejskiego oraz 2 wolontariuszy pomagających przy pracach gospodarczych;

FORMACJA DUCHOWA

Schronisko na ul. Bp Bogedaina 5 ma duszpasterza w osobie o. Zdzisława ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi na ul. Strzegomskiej 9 objęte jest opieką duszpasterską przez o. Damiana z Zakonu Paulinów.

W wymienionych placówkach w każdą niedzielę i święto odprawiana jest Msza św.

06 marca Arcybiskup Marian Gołębiewski złożył duszpasterską wizytę w Schronisku przy ul. Strzegomskiej.

21-23 marca – ks prof. Aleksander Radecki poprowadził Rekolekcje Wielkopostne w schronisku przy ul. Bp Bogedaina.

07 czerwca z duszpasterską wizytą w Schronisku w Szczodrem był ks. Biskup Edward Janiak.

11 czerwca mieszkańcy i pracownicy placówek uczestniczyli w corocznej ogólnopolskiej pielgrzymce Towarzystwa do Sanktuarium św. Brata Alberta w Krakowie.

18-19 października - odbyła się pielgrzymka autokarowa z udziałem 30 podopiecznych do Sanktuarium Maryjnego w Wambierzycach.

15-16 grudnia – ks. prof. Andrzej Siemieniewski poprowadził Rekolekcje Adwentowe w schronisku przy ul. Bp Bogedaina.

REALIZOWANE PROJEKTY

 1. Łaźnia i pralnia dla osób bezdomnych - udostępnianie łaźni i pralni dla osób ubogich i bezdomnych spoza placówek Towarzystwa. Daje to tym osobom możliwość kompleksowego wykonania zabiegów higienicznych w postaci kąpieli, wymiany i wyprania odzieży, strzyżenia, skorzystania ze środków dezynfekujących, a w szczególnych przypadkach środków przeciwko wszawicy, grzybicy i świerzbowi. Koordynator Tomasz Frątczak;

   

 2. Ponownie w grze – prowadzenie drużyny piłki nożnej w noclegowni na ul. Małachowskiego 13, co ma na celu promocję wśród osób bezdomnych trzeźwego spędzania czasu wolnego, wzmacnianie ich poczucia wartości i odpowiedzialności oraz podnoszenie umiejętności współdziałania w grupie. Koordynatorem projektu jest Maciej Gudra. W minionym roku drużyna odniosła następujące sukcesy:
  • Zwycięstwo w turnieju „Olza – Cup” - Cieszyn, maj 2005,

  • Mistrzostwo Polski TPBA w Piłce Halowej – Gorzów Wlkp., październik 2005,

  • Wicemistrzostwo Europy w piłce nożnej ludzi bezdomnych – Tczew, listopad 2005.

 

 1. Pogotowie dworcowe dla osób bezdomnych - działania ratownicze podejmowane wobec osób koczujących na wrocławskich dworcach i w obiektach niemieszkalnych. Osobom tym proponowany jest pobytu w schronisku w Szczodrem. Do przewozu tych osób przeznaczamy własny transport. Projekt realizują pracownicy schroniska w Szczodrem.

NOWE INICJATYWY:

 1. W roku sprawozdawczym Zarząd Koła opracował i zatwierdził Regulamin Noclegowni dla placówki na ul. Małachowskiego 13;
 2. Uruchomiono pracownię komputerową pod nazwą Centrum Szkoleniowe NON PROFIT. Jest to miejsce, gdzie osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością oraz pracownicy i działacze organizacji pozarządowych mają możliwość zdobywania wiedzy informatycznej w zakresie nauki obsługi komputera, programów biurowych i korzystania z internetu. Kursy komputerowe są certyfikowane. Pracownię prowadzi Jacek Jureczko.
 3. Przeprowadzono gruntowną modernizację kotłowni w Schronisku w Szczodrem. Urządzenia dotychczas eksploatowane w kotłowni działały w sposób awaryjny na skutek swego zużycia i nie gwarantowały nieprzerwanej pracy w okresie zimy.
 4. W schronisku przy ul. Bp Bogedaina zrealizowano projekt na warsztat stolarski, który jest miejscem aktywizacji zawodowej mieszkańców naszych placówek.
 5. Podjęto działania wymierzone na pozyskanie wpłat 1% z podatku od osób fizycznych. Z apelem o przekazywanie jednego procenta na rzecz Koła Wrocławskiego występowano w różnych mediach. Ulotki rozsyłano pocztą i rozdawano bezpośrednio na ulicy.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W okresie sprawozdawczym w naszych placówkach odbywały się w sposób cykliczny praktyki zawodowe z udziałem słuchaczy kilku wrocławskich uczelni, m.in. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „ASESOR”, Szkoły Policealnej Służb Społecznych, Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji. Miejscem praktyk było najczęściej Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi. Praktykę semestralną trwającą 5 miesięcy realizował w schronisku przy ul. Bp Bogedaina niemiecki student z Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zittau/Goerlitz.

W oparciu o badania ankietowe przeprowadzane wśród mieszkańców naszych placówek powstawały prace licencjackie i magisterskie.

Uczestniczyliśmy w projekcie badawczym dr Paula A. Toro z Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Stanowym Wayne'a w Detroit, Michigan, USA. Badania miały charakter porównawczy i służyły określeniu potrzeb ludzi bezdomnych w Polsce. W naszych placówkach przeprowadzał je zespół badawczy z Uniwersytetu Opolskiego.

 

WYMIAR POMOCY

FORMY POMOCY

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

DZIECI

Razem

1. Liczba osób, które korzystały z noclegu

3575

277

90

3942

2. Przyjęci po raz pierwszy

1516

86

29

1631

3. Przy przyjęciu nie posiadali źródła dochodów

od IX-412

od IX-26

-

438

3. W czasie pobytu w placówce uzyskali stałe zatrudnienie

46

7

-

53

4. Uzyskali inną formę zatrudnienia, również w ramach porozumienia wolontariackiego

238

20

-

258

5. Usamodzielnienie (bez punktu 7)

67

48

-

115

6. Odeszło do DPS

12

7

-

19

7. Powrót do rodziny

21

10

-

31

8. Leczenie uzależnień (podjęcie terapii)

204

15

-

219

9. Liczba wizyt u lekarza w schronisku/ noclegowni

1604

447

-

2051

10. Przyjęci przez pracownika socjalnego

987

270

-

1257

11. Objęci wsparciem psychologa

113

299

122

534

12. Uzyskali emeryturę, rentę, alimenty, zasiłek rodzinny i in. (bez zasiłków celowych).

81

45

-

126

13. Złożyli wnioski na mieszkanie z zasobów komunalnych lub socjalne

30

21

-

51

14. Udzielono pomocy w wyrobieniu dowodu os.

153

30

-

183

15. „Pogotowie dworcowe”- osoby przewiezione do schroniska w Szczodrem

194

-

-

194

16. Posiłki dla osób z zewnątrz

23836

1567

3

25406

17. Prowiant dla osób z zewnątrz

1246

408

-

1654

18. Pomoc rzeczowa dla osób z zewnątrz

3924

1132

-

5056

19. Kąpiele osób z zewnątrz

7921

244

-

8165

Struktura wieku osób, które przebywały w placówkach w 2005r.:

Przedział wieku

M - %

K - %

Do 30 lat

11

17

31-50 lat

40

37

51-70 lat

43

38

Pow. 70 lat

6

8

CZĘŚĆ FINANSOWA

Całkowity koszt prowadzonej przez Koło Wrocławskie działalności wyniósł w 2005r. - 2.293.105 zł

Największe pozycje po stronie wydatków to:

 • wynagrodzenia – 917.306 zł
 • energia elekt., c.o., woda, paliwo opałowe (gaz, olej) – 222.800 zł
 • narzuty na wynagrodzenia – 216.486 zł
 • koszt remontu kotłowni w Szczodrem – 90.000 zł
 • zakup żywności – 43.808 zł
 • usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 30.026 zł
 • zakup leków – 18.710

Dotacje i inne źródła przychodów:

 • Urząd Miasta na całoroczną działalność schronisk i noclegowni – 740.000 zł
 • Wydział Zdrowia Urzędu Miasta na program „Łaźnia i Pralnia” - 34.000 zł
 • Wydział Zdrowia Urzędu Miasta na program „Ponownie w grze” - 9.000 zł
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach programu „Bezdomność” - 70.081 zł
 • Ministerstwo Polityki Społecznej za pośrednictwem Zarządu Głównego TPBA – 48.000 zł
 • Częściowa odpłatność mieszkańców za pobyt w placówkach – 593.710 zł
 • Dochód ze zbiórek publicznych (Kwesta listopadowa na cmentarzach, kwesty „Zielony Mikołaj” i Wielkanocna w hipermarketach) – 41.460 zł
 • Dochód z 3 kiermaszów odzieżowych, które odbyły się w parafii św. Mikołaja – 3.827 zł
 • Ofiary pieniężne krajowe – 64.620 zł
 • Spadek z USA – 148.000 dolarów
 • Wpływ z odpisu 1% podatku od osób fizycznych – 23.690 zł
 • Refundacja kosztów z innych Ośrodków Pomocy Społecznej – 8.892 zł
Opracował:
Zatwierdziła:
Aleksander Pindral
Magdalena Jezierska
 
   
-->