Projekt „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” — strona główna


Krótki opis projektu:

Projekt „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” zakłada wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie zlecania usług publicznych (m.in. opiekuńczych, recyklingu, porządkowych, remontowych, pielęgnacji terenów zielonych) pn. Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (dalej LPRES).

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.


Projekt realizowany jest w Partnerstwie przez:

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie – Lider projektu

- Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Partner projektu

- Gminę Wrocław/Wrocławskie Centrum Integracji – Partner projektu

- Wrocławską Spółdzielnię Socjalną – Partner projektu

- CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE OSCAR ROMERO – Partner ponadnarodowy projektu


Rozwiązanie łączy następujące elementy:

1. Współpracę trójsektorową (podmiotów ekonomii społecznej, NGO, przedsiębiorstw społecznych i podmiotów publicznych) i wytworzenie lokalnych warunków (prawnych, ekonomicznych, społecznych) do zlecenia i realizacji usług publicznych,

2. Program przygotowujący do podjęcia pracy w podmiotach ekonomii społecznej (wdrażany przez pomioty zatrudnienia socjalnego)

3. Rozwój i profesjonalizacja lokalnych spółdzielni socjalnych.

Zintegrowanie ww elementów pozwoli na dostarczanie niedrogich usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej, poprawę ich konkurencyjności, mobilizację lokalnych zasobów. Stworzy szansę na zatrudnienie osób wykluczonych.

Model będzie rozwiązaniem uniwersalnym, możliwym do zastosowania przez samorządy i podmioty ekonomii społecznej w Polsce. LPRES powstanie w oparciu o wielosektorowe partnerstwo krajowe, we współpracy z partnerem ponadnarodowym. Model LPRES uwzględni elementy z 2 dobrych praktyk, wypracowanych w latach 2007-2013:

1. “The working group for systemic solutions in the field of social economy” (Poland) jako źródło rozwiązań do: opracowania LPRES, działania Miejskiej Grupy Eksperckiej i instytucjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej.

2. „Consortia supporting growth of social enterprises” (Italy), z którego zostaną przetransferowane metody zrzeszania podmiotów ekonomii społecznej oraz sposoby profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych.

Dzięki połączeniu elementów składowych LPRES projekt jest komplementarny do działań ujętych w PI 9v, przez co zwiększa interwencję EFS w zakresie wspierania przedsiębiorczości społecznej i integrację zawodową w przedsiębiorstwach społecznych.


Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne poprzez wypracowanie i wdrożenie w okresie 1.VIII.2016-31.I.2019 modelu współpracy podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego pn. Lokalny Program Rozwój Ekonomii Społecznej, dzięki wymianie informacji, wiedzy i przetransferowaniu rozwiązań włoskich pn. „Consortia supporting growth of social enterprises”.


Planowane efekty:

- Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym – 1 szt.

- Liczba osób, które podjęły zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej na skutek uczestnictwa w programie reintegracji społeczno-zawodowej – 10 osób (4 kobiety i 6 mężczyzn)

- Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie – 4 szt.

- Liczba organizacji pozarządowych, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie – 2 szt.

- Liczba przedsiębiorstw społecznych, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie – 1 szt.

- Liczba Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie – 1 szt.

- Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wezmą udział w testowaniu wdrażanego rozwiązania – 30 osób (13 kobiet i 17 mężczyzn)

- Ilość opracowanych rozwiązań, które powstały we współpracy z partnerem ponadnarodowym – 1 szt.

- Liczba osób, które wezmą udział w szkoleniach wdrożeniowych – 25 osób (15 kobiet i 10 mężczyzn)

- Liczba raportów z badań i analiz powstałych w celu prawidłowego wprowadzenia nowego rozwiązania LPRES – 3 szt.


Wartość projektu: 1.799.097,12 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.559.637,29 zł

Załącznik (PDF): terminy spotkań Miejskiej Grupy Eksperckiej

   

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->