Droga do Domu — opis projektu
środa, 07 sierpnia 2019 10:35

PROJEKT DROGA DO DOMU

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie (Lider Projektu) wspólnie z Gminą Wrocław / Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu (Partner krajowy projektu) oraz Spółdzielnią Socjalną OPEN GROUP (Partner zagraniczny projektu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r. realizują projekt pod nazwą „Droga do domu”.

Cel projektu: wypracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie o praktyki nowego rozwiązania - modelu usamodzielnianie osób bezdomnych opartego o następujące elementy:

  1. utworzenie krótkoterminowego centrum zakwaterowania dla 30 os. bezdomnych w oparciu o istniejącą bazę lokalową TPBA -KW

  2. wdrożenie dla 30 os. bezdomnych nowej metody wsparcia pn. "Laboratorio AbbaStanza” opartej o ergoterapię (transfer rozwiązania z Włoch). Myślą przewodnią metody jest: po pierwsze praca!

  3. wdrożenie partycypacyjnego programu mieszkaniowego dla os. bezdomnych

  4. wdrożenie programu współpracy trójsektorowej na rzecz zatrudnienia osób bezdomnych opartego o zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu i społecznie odpowiedzialne zamówienia

Grupa docelowa projektu: projekt adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym lub powiatowym, instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji rynku pracy i placówek systemu opieki zdrowotnej – łącznie 25 podmiotów. Dodatkowo na etapie testowania rozwiązania w ramach projektu wsparciem objętych zostanie 30 osób bezdomnych.

Działania / etapy realizacji projektu:

  1. Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym: VI.2019 – XI.2019.

  2. Testowanie nowego rozwiązania: XII.2019 - II.2021.

  3. Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego: III.2021- VI.2021.

  4. Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej rozwiązania: VII.2021 - X.2021

  5. Wdrożenie rozwiązania do praktyki, z wsparciem partnera ponadnarodowego: XI.2021 - II.2022

  6. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika: III.2022 - V.2022

Finansowanie projektu: projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu: 1397788,80 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1354629,70 zł

Planowane efekty / rezultaty projektu:

Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym – 2 podmioty

Liczba osób, które uzyskały zakwaterowanie w mieszkaniach na skutek uczestnictwa w testowaniu

rozwiązania wypracowanego we współpracy z partnerem ponadnarodowym – 30 osób

Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w programie – 30 osób

Liczba osób bezdomnych, które podniosły swoje kompetencje społeczne 30 osób

Liczba osób bezdomnych, które podjęły zatrudnienie na skutek udziału w programie – 8 osób

Liczba osób bezdomnych, które skorzystały ze wsparcia specjalistycznego (psycholog/terapeuta/ prawni/lekarz i innych wskazanych w projekcie – 28

Liczba osób które skorzystały z ergoterapii – 30 osób

Liczba osób które podniosły swoje kompetencje/kwalifikacje zawodowe – 20 osób

Liczba osób, które wezmą udział w szkoleniu wdrożeniowym – 25 osób

Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie – 2 podmioty

Liczba opracowań zawierających instrukcje i rekomendacje dla podmiotów, które wdrożą i będą stosować wypracowane rozwiązanie – 2 sztuki

Liczba raportów merytorycznych powstałych w wyniku analizy testowania nowego rozwiązania – 1 sztuka

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->