Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe w kadencji władz 2004-2008
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
niedziela, 29 czerwca 2008 11:11

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z działalności Wrocławskiego Koła
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
w kadencji 2004-2008

WŁADZE STATUTOWE KOŁA

Pierwszym Prezesem w omawianej kadencji była śp. Magdalena Jezierska. Do Jej zasług należy zaliczyć to, że wdrożyła nową jakość pracy Koła i wyższe standardy tej pracy. Jej dedykujemy poniesiony trud i wykonaną pracę. Pozostałymi osobami uczestniczącymi w pracach Zarządu Koła były (chronologicznie):

Aleksander Pindral, Jolanta Kamieńska, Arkadiusz Bednarzak, Barbara Tomkiewicz, Lidia Curyło, ks. Mariusz Bendyk, Bogusława Kuziara, Grażyna Moskwiak, Henryka Karkowska-Młot, Jan Ochocki.

W całej kadencji odbyło się 7 Zebrań Koła. Uczestniczyło w nich najwięcej 49 członków Koła, a najmniej 29. Zarząd Koła odbył 120 posiedzeń. Podjętych zostało 130 uchwał.

W pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:

Marcin Różański - przewodniczący, śp. Eugeniusz Danielewicz, Irena Reczkowska, Krystyna Gryszko, Anna Kołcuń, Waldemar Dawidowicz.

W randze ważności spraw zaistniałych w okresie sprawozdawczym za najistotniejszą uznać należy tą, że 7 lutego 2008r. Koło Wrocławskie uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod nazwą: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie z numerem KRS 0000298714

PLACÓWKI I ICH PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Nazwa placówki

Dla kogo

Ilość miejsc

Uwagi

Schronisko, ul. Bogedaina 5, Wrocław

mężczyźni

105

+10

Schronisko w Szczodrerm, Gm. Długołęka

mężczyźni

96

+104

Schronisko ul. Strzegomska 9, Wrocław

kobiety, matki z dziećmi

60

+16

Noclegownia, ul. Małachowskiego 13, Wrocław

mężczyźni

120

+100

Noclegownia, ul. Strzegomska 9, Wrocław

kobiety

16

Łaźnia i pralnia, ul. Małachowskiego 13, Wrocław

mężczyźni (osoby z zewnątrz)

2 kabiny, wanna

1 pralnica

2007rok - 3050 kąpieli

644 prania

CZŁONKOSTWO, ZATRUDNIENIE i WOLONTARIAT W KOLE WROCŁAWSKIM.

Na koniec kadencji do Koła Wrocławskiego należy 126 osób, w tym: 105 członków zwyczajnych, 16 członków wspierających i 5 członków honorowych. W ciągu kadencji 64 osoby utraciły członkostwo, a 42 osoby przyjęliśmy do grona członków Koła. W chwili obecnej oczekują na rozpatrzenie 4 deklaracje członkowskie.

W 2004 r. zaczynaliśmy kadencję następującym poziomem etatyzacji w Kole: zatrudnionych na umowę o pracę było 46 osób, co przeliczało się na 44,5 etatu. Z tej liczby 5 etatów przyznanych było dla naszych podopiecznych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach prac interwencyjnych.

Etatyzacja na koniec kadencji przedstawia się następująco: na umowę o pracę zatrudnionych jest 52 osoby, co stanowi 48,87 etatu. W tej liczbie zawiera sie 9 etatów dla pracowników interwencyjnych, którymi są nasi podopieczni.

W ciągu całej kadencji z refundowanych przez PUP etatów w ramach prac interwencyjnych skorzystało 20 podopiecznych. Służbę zastępczą odbywało 6 poborowych na stanowiskach: opiekun, kucharz, kierowca.

W ramach porozumienia o współpracy wolontariackiej w ciągu kadencji pracę na rzecz Koła wykonywało 21 osób. Obecnie wolontariuszami jest 7 osób na stanowiskach: lekarz, informatyk, opiekun, kucharz.

Osoby aktualnie zatrudniane na umowę o pracę:

 • psycholog - 1
 • terapeuta ds. uzależnień - 1
 • kadra opiekuńcza (kierownicy, zastępcy kierowników, opiekunowie) - 28 osób (1 os. na urlopie wychowawczym).
 • pracownicy administracji - 4
 • informatyk - 1
 • kierowcy - 2
 • kucharze- 5
 • pracownicy gospodarczy - 10

Na umowę zlecenie pracę wykonują:

 • lekarz internista - 2
 • psycholog – 1
 • pielęgniarka - 2
 • konserwator dźwigu towarowego - 1

POSŁUGA DUSZPASTERSKA W PLACÓWKACH

Należy przyjąć za wydarzenie historyczne fakt, że dla wszystkich placówek Koła Wrocławskiego udało się nam wyjednać modlitwą i działaniami konkretnych osób opiekę duszpasterską.

Schronisko dla Mężczyzn na ul. Bp Bogedaina 5 ma duszpasterza w osobie o. Zdzisława Szymczychy ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. W każdym tygodniu odprawiana jest msza św. W placówce tej odbywają się corocznie Rekolekcje Wielkopostne i Adwentowe. Niestety ojciec Zdzisław będzie mógł pełnić u nas swoją posługę tylko do września br. Na szczęście zjednał nam życzliwość ojca Krzysztofa z tego samego zgromadzenia zakonnego i dzięki temu praca duszpasterska będzie kontynuowana. Bóg zapłać ojcu Zdzisławowi za wszystkie dary serca, a szczególnie za duszpasterską troskę o naszych podopiecznych.

Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi na ul. Strzegomskiej 9 objęte jest opieką duszpasterską przez o. Damiana z Zakonu Paulinów. Msze św. odprawiane są w niedziele i święta. Tak było dotychczas. W najbliższych dniach Ojciec Damian, decyzją przełożonych zmienia miejsce pobytu. Odczuwamy to jako dużą stratę. Pokładamy w Bogu nadzieje, że za wstawiennictwem św. Brata Alberta uda nam się pozyskać godnego następcę. Bóg zapłać ojcu Damianowi za wszystkie dary serca, a szczególnie za duszpasterską troskę o naszych podopiecznych.

Schronisko dla Mężczyzn w Szczodrem znajduje się na terenie Parafii pod wezwaniem św. Brata Alberta w Mirkowie. Ksiądz z kościoła filialnego w Domaszczynie odprawia w schronisku mszę św. w każdą sobotę o godz. 18.00 oraz we wszystkie święta kościelne. Duszpasterstwo Akademickie “DOMINIK” z Wrocławia odbywa w tej placówce 1 raz w miesiącu kilkugodzinne spotkania ewangelizacyjne z mieszkańcami. Nowa jakość pracy duszpasterskiej wiąże się z osobą ojca Michała z Zakonu św. Franciszka przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu. O. Michał jest w zakonie magistrem nowicjatu, jest też kapelanem w szpitalu przy ul. Koszarowej, kilka lat spędził na misji w Afryce. Swoją posługę w Sczodrem rozpoczął w listopadzie 2007r. Przyjeżdża do schroniska raz w tygodniu, aby przeprowadzać w duchu wiary pogłębione rozmowy z mieszkańcami.

Noclegownia dla Mężczyzn na ul. Małachowskiego 13 pozyskała w tym roku duszpasterza w osobie ks. dr Ryszarda Zawadzkiego - adiunkta Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Począwszy od maja jeden raz w miesiącu odprawia on w noclegowni mszę św. Oprawę muzyczną i modlitewną zapewniają przedstawiciele wspólnoty Halelu Jah. Wspólnota Halelu Jah zawiązała wśród mieszkańców noclegowni modlitewną grupę wsparcia. Od maja br. odbyły sie trzy spotkania.

REALIZOWANE PROJEKTY

Ponownie w grze – prowadzenie drużyny piłki nożnej w Noclegowni dla Mężczyzn na ul. Małachowskiego 13, co ma na celu promocję wśród osób bezdomnych właściwych form spędzania czasu wolnego, wzmacnianie ich samooceny, wyrabianie konsekwencji w działaniu oraz podnoszenie umiejętności interpersonalnych. Koordynatorem projektu jest Maciej Gudra. Wartym podkreślenia sukcesem jest zdobycie w tym roku przez drużynę Noclegowni Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Ulicznej Środowisk Bezdomnych i Trzeźwościowych i III miejsca przez drużynę ze Schroniska na Bogedaina. Impreza ta odbyła się na wrocławskim rynku. Jej organizatorem po raz pierwszy było Wrocławskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Wyjazdy autokarowe z podopiecznymi – na stałe do kalendarza wydarzeń w ciągu roku zapisane są:

 1. Wyjazd kilkudziesięcioosobowej grupy podopiecznych na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia. Wyjazd ten jest elementem oddziaływań terapeutycznych realizowanych wśród podopiecznych przez instruktora ds. terapii uzależnień;
 2. Wyjazd autokarowy podopiecznych do różnych miejsc kultu religijnego w Polsce. Wycieczka ta ma charakter formacyjny i krajoznawczy. Najczęściej miejscem docelowym jest pustelnia św. Brata Alberta na Kalatówkach koło Zakopanego;
 3. Udział podopiecznych i członków Koła w pielgrzymce Towarzystwa do Sanktuarium św. Brata Alberta „Ecce Homo” w Krakowie.

NOWE INICJATYWY:

1. Rozpoczęto budowę Kaplicy przy schronisku na ul. Bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Za tą inicjatywą opowiadał się całym sercem śp. Eugeniusz Danielewicz. Ofiarował swój czas, swoją pomoc, z czego wielokrotnie korzystaliśmy. Polecamy go Bogu w modlitwie.

2. Jesteśmy na progu podpisania z Gminą Wrocław umowy dzierżawy lokalu z przeznaczeniem na kiermasz, w którym prowadzić będziemy sprzedaż używanej odzieży, ale również artykułów gospodarstwa domowego przekazywanych przez darczyńców ponad nasze zapotrzebowanie. Uzyskane kwoty w całości przeznaczone zostaną na działalność statutową. Działalność kiermaszu będzie miała również walor aktywizujący, ponieważ w przygotowanie artykułów do sprzedaży (sortowanie, reparacje, renowacja) oraz w obsługę kiermaszu angażowani będą podopieczni z naszych placówek.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W okresie sprawozdawczym w naszych placówkach odbywały się w sposób cykliczny praktyki zawodowe z udziałem słuchaczy kilku wrocławskich uczelni: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych “ASESOR”, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z ul. Wagonowej, Szkoły Policealnej Służb Społecznych, Centrum Kształcenia Kadr “PROFESJA”. Miejscem praktyk było najczęściej Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi. Wśród podopiecznych schronisk i noclegowni prowadzone były liczne badania ankietowe. W oparciu o nie powstawały prace licencjackie i magisterskie.

WYMIAR POMOCY

FORMY POMOCY

2004

2005

2006

2007

1. Liczba osób, które korzystały z noclegu

2848

3942

2773

2856

2. Przyjęci po raz pierwszy

brak danych

1631

1004

1105

3. Przy przyjęciu nie posiadali źródła dochodów

brak danych

438

927

955

4. W czasie pobytu w placówce uzyskali stałe zatrudnienie

20

53

111

226

5. Uzyskali inną formę zatrudnienia, również w ramach porozumienia wolontariackiego

brak danych

258

125

82

6. Usamodzielnienie - przyznano lokal mieszkalny

6

115

poz. 6 i 7

19

17

7. Usamodzielnienie – wynajęty pokój/mieszkanie

78

139

131

8. Usamodzielnienie - powrót do rodziny

48

31

44

41

9. Odeszło do DPS

16

19

36

18

10. Leczenie uzależnień (podjęcie terapii)

133

219

177

168

11. Liczba wizyt u lekarza w schronisku/ noclegowni

4866

2051

2743

3966

12. Przyjęci przez pracownika socjalnego

brak danych

1257

916

1060

13. Objęci wsparciem psychologa

brak danych

534

325

329

14. Uzyskali grupę inwalidzką lub stopień niepełnosprawności

brak danych

brak danych

64

61

15. Uzyskali emeryturę, rentę, alimenty, zasiłek rodzinny i in. (bez zasiłków celowych).

104

126

99

54

16. Złożyli wnioski na mieszkanie z zasobów komunalnych lub socjalne

brak danych

51

63

35

17. Wyrobili z naszą pomocą dowód osobisty

127

183

125

262

18. Osoby przewiezione z dworców, altanek, itp. do placówek przez pracowników Koła

brak danych

194

142

186

19. Posiłki dla osób z zewnątrz (liczba posiłków)

23921

25406

15032

11897

20. Prowiant dla osób z zewnątrz (liczba wydań)

1020

1654

1029

637

21. Pomoc rzeczowa dla osób z zewnątrz (liczba wydań)

3072

5056

2958

3446

22. Kąpiele osób z zewnątrz (liczba kąpieli)

brak danych

8165

4025

7280

23. Pranie dla osób z zewnątrz w Noclegowni dla Mężczyzn (liczba prań)

brak danych

brak danych

1584

644

 

 

CZĘŚĆ FINANSOWA

2004 rok

(zł)

2005 rok

(zł)

2006 rok

(zł)

2007 rok

(zł)

Dotacja Urzędu Miasta

652.750

783.000

884.600

843.600

Dotacja DUW

77.000

70.081

37.000

77.000

Ofiary krajowe

138.050

137.680

155.992

180.930

Ofiary zagraniczne

354.075

485.203

14.192

brak

Wpłaty mieszkańców

559.103

593.711

584.605

585.718

Ogółem wpływy

2.371.383

2.613.916

2.220.699

2.176.867

Ogółem koszty działalności

2.128.735

2.293.105

2.333.753

2.259.554

Wynik finansowy

+242.648

+320.811

-113.054

-82.687

 

Dużą pozycją w wydatkach Koła w ciągu kadencji był kapitalny remont kotłowni w Szczodrem. Urządzenia wcześniej przez 20 lat eksploatowane w kotłowni działały w sposób awaryjny i nie gwarantowały nieprzerwanej pracy w czasie zimy. Specjalistyczne prace remontowe objęły: wymianę kotłów na opalane drewnem, wymianę podgrzewaczy c.w., pomp c.o. i c.w. oraz zamontowanie automatyki. Przy okazji renowacji poddane zostały pomieszczenia kotłowni. Remont przeprowadzony został w 2005r. przede wszystkim w oparciu o środki własne, ponieważ uzyskanie dotacji na tego rodzaju inwestycje jest bardzo trudne. Całkowity koszt modernizacji kotłowni wyniósł w zaokrągleniu 100 tys. zł.

Dotacja na 2008 r z Gminy Wrocław wyniosła 1.243.360 zł, to jest bez mała o 400.000 zł więcej niż w latach poprzednich. Miasto uznało zasadność zapisanych w ofercie kosztów podwyżek pracowniczych i wydatków związanych z wdrożeniem w placówkach systemów energooszczędnych i wodooszczędnych. Średnia wysokość podwyżki wyniosła 300 zł na osobę. Wszystkie schroniska wyposażone zostały w żarówki energooszczędne i ograniczniki zużycia wody. Na wyposażenie pokojów i magazynów zakupione zostały energooszczędne lodówki, chłodziarki i zamrażalki w miejsce starych wyeksploatowanych, zdezelowanych, energożernych. Już teraz można powiedzieć, że przynosi to realne ograniczenie wysokości zużycia kosztownych mediów, których ceny stale rosną.

Opracował:
Aleksander Pindral — Wrocław, 29.06.2008
r.

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online