Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na szkolenia zawodowe w projekcie „Aktywni bez barier” (17.05.2018)
czwartek, 17 maja 2018 21:33

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi szkoleń zawodowych na potrzeby projektu pn. „Aktywni bez barier” nr projektu RPDS.09.01.02-02-0008/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja — ZIT WROF, Zamawiający informuje iż, w wyniku przeprowadzonej oceny wybrano oferty, które spełniły wymogi udziału w postępowaniu oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów w poszczególnych częściach postępowania. Oferty spełniają w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego.

W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone następującym Wykonawcom:

Nr części zapytania ofertowego

L.p.

Oferent

Kwota oferty brutto

Punktacja

Część I

1

Nestor Group, Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

12,600 zł

100,00

Część II

1

Nestor Group, Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

1,240 zł

100,00

Część III

3

GoWork, Starowiejska 172, 08-10 Siedlce

2,519 zł

100,00

Część IV

1

Nestor Group, Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

12,600 zł

100, 00

Część V

1

Nestor Group, Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

16,800 zł

100,00

Część VI

1

Nestor Group, Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

12,600 zł

100,00

Część VII

3

Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy, Bierutowska 1a, 51-317 Wrocław

7,000 zł

100,00

Część VIII

2

Koprol Sp, z o.o, Boleścin5c, 58-112 Grodziszcze

3,600 zł

100, 00

Część IX

1

Nestor Group, Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

11,200 zł

100,00

Część X

1

Nestor Group, Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

11,200

100,00

Część XI

2

Koprol Sp, z o.o, Boleścin5c, 58-112 Grodziszcze

20,000 zł

100,00

Część XII

3

Go Work, Starowiejska 172, 08-10 Siedlce

9,000 zł

100

Część XIII

4

Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy, Bierutowska 1a, 51-317 Wrocław

2,500 zł

100