Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na indywidualne doradztwo psychologiczne w projekcie „Start w dorosłość” (16.01.2018)
wtorek, 16 stycznia 2018 22:47

Zamawiający Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie informuje, iż w postępowaniu dotyczącym indywidualnego doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. „Start w dorosłość” (nr RPDS.09.01.02-02-0007/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja — ZIT WROF, Lider Projektu Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, wybrano 3 wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryterium ceny i kryterium doświadczenia. Wykonawcy którzy zostali wybrani w postępowaniu:

1. Marta Chlebowicz, ul. Krzemieniecka 57, 54-613 Wrocław — liczba uzyskanych punktów — 91,67 z ceną 90,00 zł za godzinę (16.200,00 za 180 h)

2. Łukasz Reszka, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław — liczba uzyskanych punktów — 100 z ceną 75,00 zł za godzinę (13.500,00 za 180 h)

3. Justyna Kujawińska, ul. Prądzyńskiego 61/6, 50-433 Wrocław — liczba uzyskanych punktów 91,67 z ceną 90,00 zł za godzinę (16.200,00 za 180 h)

Oferty spełniają w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieszczą się w kwocie, jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone następującym Wykonawcom:

1. Marta Chlebowicz, ul. Krzemieniecka 57, 54-613

2. Łukasz Reszka, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

3. Justyna Kujawińska, ul. Prądzyńskiego 61/6, 50-433 Wrocław