Program operacyjny Pomoc Żywnościowa POPŻ 2014-2020 w Kole Wrocławskim TPBA (podprogram 2015)
Autorstwo / redakcja: Marek Rożnowski   
piątek, 26 czerwca 2015 10:01

Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest beneficjentem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (POPŻ, Podprogram 2015) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W naszym schronisku dla kobiet i matek z dziećmi oraz dwóch schroniskach dla mężczyzn w ofercie pomocowej jest całodzienne wyżywienie. Posiłki są przyrządzane z produktów spożywczych przekazywanych przez darczyńców oraz kupowanych przez nas ze środków własnych. Artykuły otrzymywane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w dużym stopniu uzupełniają jadłospis i wspierają prowadzone przez nas żywienie osób bezdomnych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego Rozporządzeniem FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.