Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na indywidualne doradztwo psychologiczne w projekcie „Aktywni bez barier” (19.01.2018)
piątek, 19 stycznia 2018 22:47

Zamawiający Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie informuje, iż w postępowaniu dotyczącym indywidualnego doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. „Aktywni bez barier” (nr RPDS.09.01.02-02-0008/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja — ZIT WROF, Lider Projektu Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, wybrano 1 wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryterium ceny i kryterium doświadczenia. Wybrany wykonawca to: Łukasz Reszka, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław, liczba uzyskanych punktów — 100 z ceną 75,00 zł brutto za godzinę (18.000,00 zł brutto za 240 godzin).

Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone wykonawcy — Łukasz Reszka, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław.