Rzecznik Osoby Bezdomnej — biuro wrocławskie (2015/2016)
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
czwartek, 10 września 2015 12:48

Od 1 września 2015 biuro Rzecznika Osoby Bezdomnej we Wrocławiu funkcjonuje — podobnie jak w poprzednich edycjach tego projektu społecznego — w budynku Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Kołłątaja 26A (III piętro, wejście w podwórzu) i zorganizowane jest we współpracy z Kołem Wrocławskim TPBA. Rzecznikiem jest pani Henryka Karkowska-Młot, prawnik, członkini Zarządu Głównego TPBA, która przyjmuje w każdy piątek w godz. 8:30–16:30, tel./faks 71 344 37 35, kom. 665 313 104. Osoby niepełnosprawne mogą się konsultować z Panią Rzecznik telefonicznie. Biuro Rzecznika będzie działało do stycznia 2016.

  Rzecznik Osoby Bezdomnej  

Projekt: Rzecznictwo — wzmocnienie głosu osób bezdomnych

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów partycypacji i rzecznictwa na rzecz osób bezdomnych w niewielkim stopniu reprezentowanych w publicznej debacie. Inicjatywa uzyskała akceptację RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. Projekt jest zgodny z założeniami Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Priorytet 1, w obszarze "Partycypacja w polityce publicznej".

Zadanie będzie realizowane poprzez spotkania konsultacyjne oraz występowanie w imieniu osób bezdomnych przez profesjonalnie przygotowanego RZECZNIKA OSOBY BEZDOMNEJ, do którego mogą zgłaszać się osoby bezdomne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i poszukują rozwiązania problemu. Pracować oni będą w kilkunastu miejscowościach z terenu kraju, w tym woj. lubelskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim, podkarpackim. Przewiduje się podniesienie kwalifikacji rzeczników, przygotowanie punktów konsultacyjnych i zapewnienie dostępu do informacji. Nad jakością pracy rzeczników czuwać będą osobiści trenerzy specjaliści w pracy społecznej z os. bezdomnymi tzw. COACHE. Projekt zakłada również wymianę innowacyjnych pomysłów i doświadczeń między partnerami.

Projekt przyczyni się do integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Osoby bezdomne cechuje bierność, wyuczona bezradność, niski stopień wykształcenia, niechęć do wszelkich instytucji i życie dniem dzisiejszym. Dzięki możliwości skorzystania z oferty rzecznictwa blisko miejsca przebywania osób bezdomnych czyli w placówkach czy miejscach wsparcia, zwiększy się skuteczność dotarcia do klienta z poradą psychologiczną, psychospołeczną i zawodową.

Zadania Rzeczników:

1. Udzielanie bezpośredniego wsparcia osobom z kręgu bezdomności potrzebującym pomocy.

2. Udzielanie informacji i doradztwa osobom z kręgu bezdomności potrzebującym pomocy w ramach prowadzonych konsultacji.

3. Podejmowanie działań reprezentowania interesów, wypowiadania się w imieniu, bronienia praw indywidualnych osób z kręgu bezdomności potrzebujących tego typu pomocy.

4. Wsparcie procesu monitorowania ustawodawstwa, zwłaszcza lokalnego z zakresu problematyki osób z kręgu bezdomności.

5. Zachęcanie do podejmowania debat publicznych, animowanie oraz wspieranie procesu budowania partnerstw, koalicji, wpływanie na poprawę zasad współdziałania podmiotów polityki społecznej działających w obszarze bezdomności.

6. Podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami pomocy społecznej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

7. Podejmowanie współpracy z mediami w celu propagowania problematyki bezdomności i roli rzeczników w systemie wsparcia na rzecz osób z kręgu bezdomności.

Więcej na: www.bezdomnosc.org.pl

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online